slide
Ubytovací řád

Vila Máchovka Ubytovací řád

Vila Máchovka, Havlova 384, 509 01 Nová Paka

 • Ubytování je možné po řádné rezervaci termínu, úhradě celé částky na účet pronajímatele a složení vratné kauce 5. 000 Kč za apartmán.
 • Uhrazením pobytu na účet pronajímatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit.
 • V případě předčasného ukončení pobytu se zaplacená částka za pobyt nevrací.
 • Nejpozději v den nástupu musí být vyplněna přihláška k pobytu.
 • Nástup je možný po 15 hodině, v den odjezdu je nutné opustit objekt do 10:00 hodin, pokud není předem domluveno jinak.
 • V době od 22:00 do 6:00 hodin je nutné dodržovat noční klid. Upozorňujeme, že hluk a hlasitá hudba se odráží do okolí. Je zakázáno ve vnitřních i venkovních prostorech používat reproduktory, zesilovače nebo jinou zvukovou techniku. Hluk se do sousedství rozléhá i otevřenými okny.
 • Hosté přebírají hmotnou zodpovědnost za poškození interiéru, exteriéru a veškerého vybavení vily. Pronajímatel může strhnout z kauce odpovídající částku za způsobené škody. V případě vyšší škody, na základě písemné výzvy pronajímatele, převodem na účet pronajímatele.
 • V okolí vily je umístěn skatepark, příjezdová cesta ke škole a cesta, která v létě slouží pro cyklisty a v zimě jako sáňkařská dráha. Při průjezdu a v jejich okolí je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména kvůli pohybu malých dětí, rychle jedoucích cyklistů, sáněk nebo ostatních vozidel.
 • Není dovoleno ponechávat osoby mladší 18ti let bez dozoru dospělých osob. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí ve vnitřních i venkovních prostorech. Využívání sauny, trampolíny (nosnost max. 80 kg), skluzavek a horolezecké stěny je na vlastní nebezpečí. Před jejich použitím je potřeba dbát pokynů uvedených na tabulkách, pokud tam jsou umístěné. V okolí jezírka je nutné dbát zvýšené opatrnosti. V jezírku je zákaz koupání a rybaření.
 • Při pohybu ve venkovních prostorech chůze na vlastní nebezpečí, Za nezletilé osoby do 18ti let zodpovídá dospělý.
 • Rozdělávání ohně za účelem opékání a grilování je povoleno pouze na místě k tomu určeném tj. ohniště u zahradního domku, gril na terase (gril se používá výhradně venku, ne ve vnitřních prostorech). Poté je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil. V případě, kdy hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásí v závislosti na HZS zákaz pálení ohně, je povinností ubytovaných, zákaz respektovat.
 • Při manipulaci s ohněm v krbových kamnech dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte veškerá protipožární pravidla. Popel z kamen se smí vynášet, až zcela vychladne a to pouze v kovové nádobě k tomu určené (nikoliv v plastových nebo jiných nádobách).
 • Zákaz vstupu na schody u zahradního domku-nebezpečí úrazu.
 • Do objektu není povolen vstup neubytovaných osob.
 • Ve všech vnitřních prostorách vily používejte pouze domácí obuv.
 • Osušky, ručníky a prostěradla v sauně jsou primárně určeny pro použití ve vnitřních prostorech. V případě jejich většího znečištění Vám budeme nuceni účtovat poplatek za nemožnost jejich dalšího použití. Ručníky a osušky nejsou určeny k vytírání podlahy.
 • V úklidové místnosti je k dispozici smeták, mop, vysavač a pračka. Jar, tablety do myčky, sůl do myčky, leštidlo a prací prášek, jsou Vám k dispozici. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich používání v blízkosti dětí.
 • Nevyžadujeme konečný velký úklid vily před Vaším odjezdem, ale žádáme o provedení základního úklidu, tj. uklizení po sobě, umytí nádobí a jeho zandání do skříněk a zlikvidování Vámi dovezených potravin.
 • Veškeré vnitřní prostory vily jsou nekuřácké. Kouření je povoleno pouze venku v dostatečné vzdálenosti od vily, přičemž je zakázáno odhazovat nedopalky na zem.
 • Host je povinen udržovat vnitřní i venkovní prostory vily v pořádku a čistotě.
 • Odpad je nutno vytřídit na sklo, papír, plasty a komunální odpad do připravených popelnic či nádob, které zajistí pronajímatel.
 • Při obsluze sauny, topení a dalších elektrických zařízení, se řiďte pokyny výrobce. Šanon s pokyny naleznete ve společné vstupní chodbě v přízemí."
 • Vila Máchovka sousedí s tenisovými kurty. Povolen je volný vstup na tenisovou stěnu, po použití prosíme, aby po sobě hosté zametli. Je zakázaný vstup na tenisové kurty bez předchozí domluvy provozovatele tenisových kurtů.
 • Ve vile platí zákaz přechovávání chemikálií, výbušnin, provádění zásahů do elektrické sítě nebo jiné instalace a provádění oprav. Zákaz používání plynových spotřebičů v objektu.
 • Napětí v síti elektrického rozvodu je 220 V. Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, apod. Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. různé vysoušeče vlasů, holicí strojky apod. Vše dle platných ČSN. Po použití je nutné odpojení od elektrické sítě. Případné závady na elektrické a vodovodní instalaci je nutné ihned nahlásit správci objektu.
 • Elektrické zásuvky, které by mohly být snadno přístupné dětem, jsou zabezpečeny záslepkou. Klíčky vám budou na začátku pobytu předány. U nezabezpečených zásuvek ve vyšší poloze, dbejte prosím zvýšené opatrnosti a mějte své děti pod dozorem.
 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.
 • Zařízení vily nesmí být přemísťováno.
 • Zjištěné závady je nutné ihned hlásit pronajímateli.
 • Při odchodu z objektu je povinnost vilu i zahradu zabezpečit proti vniknutí cizích osob, tj. při opuštění vily a zahrady zamknout všechny dveře, branky a hlavní vjezdovou bránu, zavřít všechna okna, vypnout elektrické spotřebiče a zhasnout světla.
 • Nevhazujte do toalet hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír či jakýkoliv jiný odpad, který k tomu není určený.
 • Během pobytu v zimních měsících, ubytovatel nezajišťuje udržování ploch. Je na hostovi, aby provedl úklid sněhu, připraveným posypem, který je u vily k dispozici. Tato povinnost není závazek pronajímatele. Také je třeba věnovat pozornost padajícímu sněhu ze střechy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
 • Host je povinen si své vlastní věci zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení či poškození, včetně těch v zaparkovaných autech.
 • Parkovat je možné zdarma, uvnitř areálu vily, na místě k tomu určeném.
 • Prosíme, nenechávejte ve vile při odjezdu žádné potraviny.
 • Při podezření na nedodržování pravidel ubytovacího řádu, má pronajímatel právo provést v celém objektu osobní kontrolu.
 • Při zjištění hrubého porušování ubytovacího řádu (protipožární ochrana, škody na majetku, rušení nočního klidu aj.) má pronajímatel právo ihned a bez náhrady ukončit pobyt hosta.
 • Host ubytovaný v této vile je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V opačném případě může pronajímatel strhnout z kauce odpovídající částku.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové linky:
Hasiči - 112, 150
Lékařská záchranná služba - 155
Policie ČR - 158
Městská policie 156
Pohotovostní a havarijní služby:
elektrický proud - 800 850 860
voda - 493 033 343, 603 335 654

Porušení ubytovacího řádu ze dne 25.4. 2023 může vést k ukončení pobytu na adrese Havlova 384, 509 01 Nová Paka.

V Nové Pace dne 14.7.2023 schválil MICHAL LÁNSKÝ

Zaujala Vás naše vila?
Vytvořte si u nás rezervaci
Rezervace
1